فایل word رابطه طلاق عاطفي والدين و جهت گيري زندگي با شادکامي دانش اموزان دختر دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه طلاق عاطفي والدين و جهت گيري زندگي با شادکامي دانش اموزان دختر دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی رابطه طلاق عاطفی والدین و جهت گیری زندگی با شادکامی دانش اموزان دختر دوره دوم مقطعمتوسطه شهر تهران صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی دانش آموزان دختر دوره دوم مقطع متوسطه شهر تهرانبود که از این میان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای 340 نفر به عنوان حجم نمونه درنظر گرفتهشد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه های طلاق عاطفی گاتمن (1995)، جهت گیری زندگی شییر و کارور (1994)و شادکامی آکسفورد انجام گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS دردو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون رگرسیون چندگانه) انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد بین طلاق عاطفی باشادکامی رابطه منفی و معنی داری وجود دارد، همچنین بین بعد بدبینانه با شادکامی رابطه منفی معنی داری وجود دارد،همچنین بین بعد خوشبینانه با شادکامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی