فایل word رابطه طرحواره هاي شناختي و گرايشات خود شيفتگي با رضايت زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه طرحواره هاي شناختي و گرايشات خود شيفتگي با رضايت زناشويي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش بررسی فایل word رابطه طرحواره هاي شناختي و گرايشات خود شيفتگي با رضايت زناشويي می باشد. روشپژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد شهراردبیل در نیمه دوم سال 1395 می باشد. دانشجویان متاهل و دانشجویان مجرد شناسایی شدند در مرحله دوم از بین اینافراد تعداد 120 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند. داده های این پژوهش با استفاده از مقیاسهای طرحواره هایشناختی و گرایشات خود شیفتگی با رضایت زناشویی جمع آوری شدند. داده های پژوهش، با تحلیل ضریب همبستگیپیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که طرحواره های شناختی و گرایشات خودشیفتگی با رضایت زناشویی رابطه منفی معنی داری وجود دارد. طبق نتایج آزمون رگرسیون متغیر رضایت زناشویی توسط طرحواره های شناختی و گرایشات خود شیفتگی تبیین می شود. با توجه به مقادیر بتا طرحواره های شناختی (= -0/29) و گرایشات خودشیفتگی (= -0/21) می توانند تغییرات مربوط به رضایت زناشویی را به صورت معنی داری پیش بینی کنند که طرحواره های شناختی و گرایشات خود شیفتگی باعث کاهش رضایت زناشویی می گردد.می توانند تغییرات مربوط به رضایت زناشویی را به صورت معنی داری پیش بینی

لینک کمکی