فایل word رابطه شناسايي احساسات، دشواري در توصيف احساسات و تفکر عيني با کنترل خشم در زوجين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه شناسايي احساسات، دشواري در توصيف احساسات و تفکر عيني با کنترل خشم در زوجين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی با کنترل خشمدر زوجین بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه تحقیق شامل 181 نفر از افراد متاهل بود که بصورتنمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پ، پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو (2000) با سه خوردهمقیاس شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی و پرسشنامه کنترل خشم حاجتی و همکاران(1387) بود. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین ناگویی خلقی (شناسایی احساسات، دشواری در توصیف احساسات و تفکر عینی) با کنترلخشم افراد متاهل رابطه منفی معناداری وجود دارد.

لینک کمکی