فایل word رابطه سبک هاي فرزندپروري با احساس تنهايي و سلامت رواني دختران نوجوان شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه سبک هاي فرزندپروري با احساس تنهايي و سلامت رواني دختران نوجوان شهر کرمانشاه :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر فایل word رابطه سبک هاي فرزندپروري با احساس تنهايي و سلامت رواني دختران نوجوان شهر کرمانشاه میباشد. جامعه ی آماری در این تحقیق، تمام دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 1 شهر کرمانشاه می باشد که بااستفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، نمونه ای به حجم 216 نفراز آنان انتخاب گردیده اند. برای جمعآوری اطلاعات از آزمون احساس تنهایی UCLA، سلامت عمومی GHQ-28 و سبک فرزندپروری بامریند استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-18 و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیقحاکی از این است که بین سبک های فرزندپروری و سلامت روانی همبستگی وجود دارد. جهت ضرایب همبستگی محاسبهشده بین سبک های فرزندپروری مقتدرانه و سهل گیرانه با سلامت روانی رابطه و همبستگی مثبت اما بین سبک هایفرزندپروری مستبدانه و سلامت روانی رابطه منفی معناداری وجود دارد. رابطه بین احساس تنهایی و سبک هایفرزندپروری تایید شد و رابطه بین احساس تنهایی با سبک های فرزندپروری مقتدرانه و سهل گیرانه منفی است.

لینک کمکی