فایل word رابطه خودکارآمدي و خلاقيت معلمان مدارس دخترانه مقطع متوسطه ناحيه 1 شهرستان ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه خودکارآمدي و خلاقيت معلمان مدارس دخترانه مقطع متوسطه ناحيه 1 شهرستان ساري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی و خلاقیت معلمان مدارس دخترانه، انجام شد. روش پژوهشتوصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری، کلیه معلمان زن مدارس دخترانه مقطع متوسطه دوم در ناحیه 1 آموزش وپرورش شهرستان ساری در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 234 نفر که با مراجعه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 146 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های خودکارآمدیشرر و مادوکس (1982) و خلاقیت تورنس (1974) بود. آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه مثبتمعناداری بین خودکارآمدی و مولفه های آن یعنی میل به آغازگری رفتار، میل به تلاش برای کامل کردن تکلیف و متفاوتدر رویارویی با موانع با خلاقیت معلمان مدارس دخترانه وجود دارد.

لینک کمکی