فایل word رابطه حمايت اجتماعي با سبک زندگي زنان چاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه حمايت اجتماعي با سبک زندگي زنان چاق :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی با سبک زندگی زنان چاق بود. برای دستیابی به اینهدف، از روش تحقیق پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این مطالعه، زنان دارای اضافه وزن یا چاق مراجعه کننده بهکلینیک چاقی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سینا در شهر تهران بودند. حجم نمونه با توجه با حجم جامعه متناظر،200 مورد برآورد شد که به روش نمونه گیری قضاوتی، انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامهاستاندارد شامل مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی وکس و همکاران و پرسشنامه سبک زندگی استفاده شد. نتایج این مطالعهنشان داد که زنان در ابعادی از سبک زندگی مانند سلامت روان شناختی، سلامت جسمانی، کنترل وزن و تغذیه و ورزش وتندرستی که در ارتباط نزدیک با کنترل چاقی هستند، عملکرد ضعیفی دارند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطهمثبتی بین حمایت اجتماعی با سبک زندگی سالم وجود دارد نتایج تحلیل مسیر هم علاوه بر تاثیر مستقیم متغیر حمایتاجتماعی را تایید نمود. متغیر حمایت اجتماعی، مهمترین متغیر پیش بینی کننده سبک زندگی زنان چاق شناخته شد.

لینک کمکی