فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه حمايت اجتماعي افراد مهم زندگي و دشواري در تشخيص و توصيف احساسات با کنترل خشم در زوجين :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت اجتماعی افراد مهم زندگی و دشواری در تشخیص و توصیفاحساسات با کنترل خشم در زوجین بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه تحقیق شامل 181نفر از افراد متاهل بود که بصورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش برای سنجش حمایتاجتماعی افراد مهم زندگی پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده زیمنت و همکاران (1988)، برای سنجشدشواری در تشخیص و توصیف احساسات پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو (2000) و پرسشنامه کنترل خشمحاجتی و همکاران (1387) بود. برای تحلیل داده ها از روشهای آماری ضریب همبستگی ساده پیرسون ورگرسیون چندمتغیره استفاده شد. نتایج حاکی از آن بود که بین حمایت اجتماعی ادراک شده (افراد مهم زندگی)با کنترل خشم افراد متاهل رابطه مثبت معناداری وجود دارد و دشواری در تشخیص و توصیف احساسات با کنترلخشم افراد متاهل رابطه منفی معناداری وجود دارد.

لینک کمکی