فایل word رابطه تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني با توجه به نقش تعديلي سبک هاي تصميم گيري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني با توجه به نقش تعديلي سبک هاي تصميم گيري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تعیین نقش تعدیل کنندگی سبک های تصمیم گیری (قاطع ، انعطاف پذیر، سلسله مراتبی، فراگیر،نظامند) در رابطه بین ،تعهد سازمانی با، رفتار شهروندی (مدنی) سازمانی در کارکنان شرکت پالایش نفت اصفهان به مرحلهاجرا در آمده است روش پژوهش توصیفی همبستگی بود وجامعه آماری شامل 3700 نفر کارکن که 570 پرسشنامه توزیع و ازاین تعداد 312 پرسشنامه سالم مورد تحلیل قرار گرفت ابزارهای پژوهش شامل، پرسشنامه 24 سوالی تعهد سازمانی آلن ومایر،پرسشنامه 16 سوالی رفتار شهروندی سازمانی لی وآلن ،پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اخوان طباخ وآتش پور بود دادههای حاصل با استفاده از spss16 مورد تحلیل قرار گرفت ونشان داد که. رابطه بین تعهدسازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی با ضریب همبستگی 0/45 معنادار بود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که سبک های تصمیم گیری(قاطع، انعطاف پذیر، سلسله مراتبی، فراگیر ،نظامند) رابطه بین تهد سازمانی رفتار های شهروندی سازمانی را تعدیل می کند.

لینک کمکی