فایل word رابطه تصوير بدني و باج گيري عاطفي با رضايت زناشويي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه تصوير بدني و باج گيري عاطفي با رضايت زناشويي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی رابطه تصویر بدنی و باج گیری عاطفی بارضایت زناشویی زنان و مردان متاهل منطقه 5 تهران در سال1394 پرداخته است. این تحقیق از نوع همبستگی است. حجم نمونه مورد مطالعه 100 نفر از متاهلین زن و مرد می-باشد. جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ، تصویر بدنی فیشر و باج گیری عاطفی رحمت انجام شدهاست. برای به دست آوردن اطلاعات از شیوه نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. یافته ها نشان میدهد که بین تصویر بدنیو رضایت زناشویی در مردان و زنان رابطه معنادار وجود دارد. بین باجگیری عاطفی با رضایت زناشویی در زنان و مردان هیچرابطه معنادار وجود ندارد.

لینک کمکی