فایل word رابطه بين ويژگي هاي شخصيت با تعهد شغلي در کارکنان سازمان منابع طبيعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين ويژگي هاي شخصيت با تعهد شغلي در کارکنان سازمان منابع طبيعي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل word رابطه بين ويژگي هاي شخصيت با تعهد شغلي در کارکنان سازمان منابع طبيعي صورتپذیرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام کارکنان منابع طبیعی شهر اصفهان در سال 1395 به تعداد 200 نفر بود.روش این پژوهش، توصیفی- همبستگی بود. بدین منظور تعداد 140 از کارکنان مناب طبیعی شهر اصفهان به شیوه نمونهگیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تعهد شاغلی بالاو و پرسشنامه 5 عاملبزرگ شخصیت نیو بود. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها به تناسب از روشهای تحلیل توصیفی (میانگین و انحراف معیار)و آمار استنباطی (روش تحلیل آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) با نرم افزار آماری SPSS21 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بعد برون گرایی با تعهد شغلی (به میزان 0/30)، بعد انعطاف پذیری با تعهد شغلی (0/28)، بعد دلپذیر بودن با تعهد شغلی (0/51) و بعد وظیفه شناسی با تعهد شغلی (0/46) دارای رابطه معنادار مثبت است (p> 0/001).

لینک کمکی