فایل word رابطه بين نشخوارذهني با سبک هاي شوخي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين نشخوارذهني با سبک هاي شوخي دانشجويان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

اهداف:مطالعه حاضر با هدف فایل word رابطه بين نشخوارذهني با سبک هاي شوخي دانشجويان انجام شد.ابزارو روش ها: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علومپزشکی قزوین در سال تحصیلی 1395-1394 بودند. که از این تعداد 141 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سبک های شوخ طبعی مارتین (2003) و پرسشنامه سبک پاسخ دهی نشخواری (RRS)نولن و هوکسما و مورو (1991) بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه توسط نرم افزار آماریSPSS نسخه ی 20 تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد بین نشخوار ذهنی با سبک شوخ طبعی پرخاشگرانه و سبک شوخ طبعی خود تحقیرانه ،جنسیت و ترم تحصیلی رابطه مثبت و مستقم معنی دار وجود دارد (p<0.01).نتیجه گیری: نتایج نشان داد نشخوار ذهنی با سبک های شوخ طبعی دانشجویان رابطه دارد.

لینک کمکی