فایل word رابطه بين عزت نفس و حمايت اجتماعي با افسردگي دانشجويان دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين عزت نفس و حمايت اجتماعي با افسردگي دانشجويان دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین عزتنفس و حمایت اجتماعی با افسردگی دانشجویان دانشگاه آزادعلوم و تحقیقات تهران بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی به شیوه همبستگی می باشد بهاین صورت که رابطه متغیرهای عزتنفس و حمایت اجتماعی با افسردگی بررسی شد. سپس رابطهبین میزان عزت نفس و حمایت اجتماعی ادراک شده و مولفه های آن با افسردگی از طریق آزمونهمبستگی و پیش بینی مشخص شد. در بخش گردآوری داده های تحقیق از روش میدانی و اجرایپرسشنامه استفاده شد، به این صورت که در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از سه پرسشنامهاستفاده شده است 1- پرسشنامه عزت نفس، 2- پرسشنامه حمایت اجتماعی، 3- پرسشنامه افسردگی. جامعهآماری این تحقیق شامل کلیه دانشجویان علوم تحقیقات تهران بود. نمونه آماری بر اساس مورگان 345 نفربود که به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضیه هایتحقیق: برای فرضیه اصلی از آزمون رگرسیون چند متغیره و برای فرضیه های فرعی تحقیق آزمون تحلیلرگرسیون چند متغیره استفاده شد؛ و نتایج نهایی نشان داد عزت نفس (به جز شیوه یادگیری به سبک انطباقی) و حمایتاجتماعی و مولفه های آن دارای تاثیر معنادار و قابل پیش بینی در افسردگی دانشجویان دارد.

لینک کمکی