فایل word رابطه بين سلامت روان و فرسودگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور در سال تحصيلي 95-1394

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين سلامت روان و فرسودگي تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور در سال تحصيلي 95-1394 :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سلامت روانی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور ایذه در سالتحصیلی 95-1394 بود تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نوردر سال 1394 به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند و تعداد 70نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردید. دراین تحقیق از پرسشنامه های سلامت روانی و فرسودگیتحصیلی استفاده شد. این پژوهش به روش همبستگی صورت گرفته است و جهت تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی ورگرسیون استفاده شد . نتایج تحقیق نشان داد که رابطه بین سلامت روانی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور در سطح p<0/05 معنادار است.

لینک کمکی