فایل word رابطه بين رضايتمندي زناشويي و مدت زمان ازدواج درزنان شاغل و خانه دار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين رضايتمندي زناشويي و مدت زمان ازدواج درزنان شاغل و خانه دار :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

باتوجه به اهمیت رضایت از زناشویی در تحکیم خانواده، پژوهش حاضربا هدف رابطه بین رضایتمندی زناشویی و مدتزمان ازدواج در زنان شاغل و خانه دارانجام گردیده است.در این پژوهش، جامعه شامل تمام زنان شاغل و خانه دار شهرکرد بانمونه گیری در دسترس (50 نفرشاغل و 50 نفر خانه دار)، انتخاب و به پرسشنامه ی شاخص رضایتمندی اینریچ پاسخوضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.نتایج نشان t دادند.طرح پژوهش علی مقایسه ای و در روش تحلیل از آزمونداد که بین رضایتمندی زناشویی ومدت زمان ازدواج درزنان شاغل و خانه دار رابطه ی معناداری وجود ندارد.

لینک کمکی