فایل word رابطه بين رضايت زناشويي مادر و دلبستگي به والدين با سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي شهر آمل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين رضايت زناشويي مادر و دلبستگي به والدين با سازگاري اجتماعي دانش آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي شهر آمل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر رابطه میان رضایت زناشویی مادر و دلبستگی به والدین با سازگاری اجتماعی و پیشرفتتحصیلی دانش آموزان است. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی گذشته نگر با طرح همبستگی است. جامعه آماری تحقیقشامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهر آمل است که از بین آنان 130 دانش آموز به همراه مادرانشان باروش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ، دلبستگی به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبر،سازگاری اجتماعی سین ها و سینگ، و استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه و همبستگی کانونی صورتگرفت. نتایج نشان داد بین رضایت زناشویی مادر با سازگاری اجتماعی دانش آموزان (r=-0/336, Sig=0/001)، دلبستگی به مادر (r=-0/303, Sig=0/001)، دلبستگی به پدر (r=-0/391, Sig=0/001) و دلبستگی به همسالان (r=-0/397, Sig=0/001) با سازگاری اجتماعی و دلبستگی به مادر (r=0/428, Sig=0/001)، دلبستگی به پدر (r=0/423, Sig=0/001) و دلبستگی به همسالان (r=0/299, Sig=0/001) دانش آموزان رابطه آماری معنی داری وجود دارد. مطابق با نتایج همبستگی کانونی به ترتیب دلبستگی به پدر (0/84= بارکانونی)، دلبستگی به مادر (0/747=بار کانونی)، دلبستگی به همسالان (0/727= بارکانونی) و رضایت زناشویی (0/617= بارکانونی) در متغیر خطی پیش بین دارای اهمیت بوده و سهیم هستند. نتایج نشان داد بین میزان رضایتمندی زناشویی مادر و دلبستگی به والدین با سازگاری اجتماعی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.

لینک کمکی