فایل word رابطه بين خودکارآمدي با افسردگي، اضطراب و استراس در بين دانش آموزان پسر منطقه 22 شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين خودکارآمدي با افسردگي، اضطراب و استراس در بين دانش آموزان پسر منطقه 22 شهر تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

خودکارآمدی، با سلامت بیشتر، موفقیت بالاتر و یکپارچگی اجتماعی رابطه دارد .این مفهوم، در حیطه های مختلفیاز قبیل موفقیت تحصیلی، اختلالات هیجانی، سلامت انتخاب شغل و تغییرات اجتماعی -سیاسی کاربرد دارد.همچنین خودکارآمدی، روی میزان استقامت، تعهد و تلاش برای دست یابی به هدف، اثر می گذارد. بدین منظور و باتوجه به اهمیت تحقیق، هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان رابطه ی بین خودکارآمدی و افسردگی، اضطراب واسترس در دانش آموزان پسر شهر تهران می باشد. بدین منظور، 384 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان مدارسشهر تهران با روش تصادفی مرحله ای انتخاب شدند و از نظر خودکارآمدی، افسردگی، اضطراب و استرس با استفادهاز آزمون خودکارآمدی عمومی شوارتزر و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس مورد آزمون قرار گرفتند. جهت نشاندادن رابطه بین مولفه های مورد بررسی از آزمون های آماری بهره گرفته شده است. نتایج، نشان داد کهخودکارآمدی، 26 درصد واریانس نمره ی کل مقیاس 19 درصد واریانس افسردگی، 15 درصد واریانس اضطراب و18 درصد واریانس استرس را تبیین می کند و پیش بینی ها بر اساس متغیر خودکارآمدی، با اطمینان 99 درصدمعنادار است.

لینک کمکی