فایل word رابطه بين خود کار آمدي و دينداري با سلامت روان زنان سرپرست خانوارکميته امداد امام خميني (ره) خراسان شمالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين خود کار آمدي و دينداري با سلامت روان زنان سرپرست خانوارکميته امداد امام خميني (ره) خراسان شمالي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین خود کار آمدی و دینداری با سلامت روان زنان سرپرست خانوار کمیتهامداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی انجام شد. فرضیه اصلی این پژوهش، خود کارآمدی و دینداری با سلامت روان زنانسرپرست خانوار، رابطه دارد .جامعه آماری پژوهش 21390 نفر شامل زنان سرپرست خانوار کمیته امداد خراسان شمالی درسال 1393 است که تعداد 377 نفر از این جامعه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه هایسلامت عمومی GHQ؛ (1979)، مقیاس خودکارآمدی شرر SES (1989) و پرسشنامه دینداری گلاک و استارک (1965) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از شاخص های آماری توصیفی نظیر فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و روش های آماراستنباطی نظیرآزمون کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی و رگرسیون چند گانه همزمان استفاده به کمک نرم افزارآماری SPSS-19 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای خودکارآمدی و دینداری توانسته اند (0/18) درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی سلامت روان را پیش بینینمایند. که هر چه میزان خودکارآمدی بیشتر باشد نشان دهنده سلامت روان بیشتر می باشد و هر چه میزان دینداری بالاباشد به میزان سلامت روان افزوده می گردد.

لینک کمکی