فایل word رابطه بين حمايت اجتماعي و سازگاري رواني-اجتماعي با بيماري در بيماران مبتلا به فشار خون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين حمايت اجتماعي و سازگاري رواني-اجتماعي با بيماري در بيماران مبتلا به فشار خون :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری در بیماران مبتلا به فشارخون بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بیماران مراجعه کننده بهبیمارستان البرز شهرستان کرج است که توسط متخصصین، بیماری فشارخون برای آنها تشخیص داده شده است که طبقآمار رسمی بیمارستان تعداد 126 نفر بودند. در پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و جامعه آماری موردمطالعه از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران در سطح 0/05 تعداد 95 نفر به روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد 25 نفر به دلایل مشکل در پاسخگویی و لذا نامعتبر بودن پرسشنامه ها از تحقیق خارج شدند و درنهایت 70 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد همه آنان را مردان تشکیل دادند. از پرسشنامه های حمایتاجتماعی آلن و همکاران (1986) و مقیاس سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری ی لوراند و داگوتیس (1990) برای جمع آوریداده ها استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها نشان داد که بینحمایت اجتماعی و سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری با بیماری رابطه منفی و معنی داری در سطح 0/01 وجود دارد. همچنین رگرسیون همزمان تبیین سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری بر اساس حمایت اجتماعی را نشان داد که مدل فوق45/1 درصد تغییرات سازگاری روانی-اجتماعی با بیماری توسط حمایت اجتماعی تبیین میکند و حمایت اجتماعی سهممعنی داری در تبیین سازگاری روانی-اجتماعی در جهت منفی دارد.

لینک کمکی