فایل word رابطه بين اعتياد به اينترنت با افسردگي، اضطراب و استرس در دانشجويان دانشگاه آزاد اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين اعتياد به اينترنت با افسردگي، اضطراب و استرس در دانشجويان دانشگاه آزاد اصفهان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با افسردگی، اضطراب و استرس در بین دانشجویاندانشگاه آزاد اسلامی اصفهان به انجام رسیده است. در این مطالعه از روش توصیفی- همبستگی استفاده شدهاست و جامعه آماری آن را کل دانشجویان این واحد و نمونه آن را 209 نفر تشکیل داده است. دو پرسشنامهمقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و آزمون اعتیاد به اینترنت (IAT) ابزارهای این مطالعه را تشکیل داده اند. برای تحلیل داده ها از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام و آزمون t گروه های مستقل استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن بوده اند که بین افسردگی با اهمال کاری، بارز بودن ، استفاده مفرط و غفلت از زندگی اجتماعی همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد و افسردگی به تنهایی 0/05 از تغییرات اعتیاد به اینترنتی را تبیین می کند و با اضافه شدن اضطراب به آن سهم این دوبه 0/10 می رسد و بین میزان دو مولفه اهمال کاری و غفلت از زندگی اجتماعی در میان زنان و مردان تفاوت معنی دار وجود دارد.

لینک کمکی