فایل word رابطه بين ادراک تعامل اجتماعي و سبک هاي هويت با اعتياد به اينترنت در دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بين ادراک تعامل اجتماعي و سبک هاي هويت با اعتياد به اينترنت در دانشجويان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف: این پژوهش به منظور بررسی فایل word رابطه بين ادراک تعامل اجتماعي و سبک هاي هويت با اعتياد به اينترنت در دانشجويانانجام شده است. روش: پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکیایران در سال تحصیلی 95-94 می باشند که تعداد 160 نفر (82 پسر و 82 دختر) به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ (1998)، ادراک تعامل اجتماعی گلاس(1994) و سبک های هویت بروزنسکی (1992) استفاده شد. یافته ها: تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss وروشهای آمار استنباطی، شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد، متغیر ادراک تعاملاجتماعی با اعتیاد به اینترنت رابطه معنادار منفی دارد. از بین سبک های هویت، بین سبک هویت سردرگم /اجتنابی بااعتیاد به اینترنت رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بین متغیرهای سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری با اعتیاد به اینترنترابطه ای مشاهده نشد. نتیجه گیری: تنها سبک هویت سردرگم/اجتنابی و ادراک تعامل اجتماعی قادر بهپیش بینی اعتیاد بهاینترنت در دانشجویان هستند درنتیجه سبک هویت سردرگم/اجتنابی و ادراک تعامل اجتماعی در اعتیاد به اینترنت نقش دارند.

لینک کمکی