فایل word رابطه بهزيستي روانشناختي، سبک هاي مقابله اي و صفات شخصيت در دختران و زنان آسيب ديده اجتماعي (مطالعه موردي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word رابطه بهزيستي روانشناختي، سبک هاي مقابله اي و صفات شخصيت در دختران و زنان آسيب ديده اجتماعي (مطالعه موردي) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

آسیب های اجتماعی ماحصل فرآیندهای بسیار پیچیده ای است. این فرآیندها در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و روانی به وقوعپیوسته و اشکال خاص آسیب های اجتماعی را متبلور می سازد، پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه بین ویژگی های شخصیتی،راهبردهای مقابله ای و بهزیستی روانشناختی زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی مراکز مداخله در بحران و بازپروریشهرستان سراوان انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی تشکیل داد که به مراکزمداخله در بحران شهر سراوان در یک دوره 6 ماهه مراجعه کرده بودند. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه بهزیستیروانشناختی، مقیاس پنج شخصیتی نیو و راهبردهای مقابله ای بود و داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی اسپیرمن مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که زیرمقیاس پذیرش خود دارای رابطه معنی داری با سب های مقابله ای مسله مدارو هیجانی است، زیرمقیاس رابطه مثبت با دیگران دارای رابطه معنی داری با روان رنجور خویی بود. زیرمقیاس خودمختاری بازیرمقیاس های شخصیت برونگرایی و با وجدان بودن همبستگی معنی داری را نشان داد. زیر مقیاس زندگی هدفمند دارایرابطه معنی داری با سبک هیجانی و اجتنابی و روان رنجور خویی و توافق بود، و زیر مقیاس تسلط بر محیط تنها با روان رنجورخویی رابطه معنی دار داشت. سبک مقابله ای مساله مدار با گشودگی به تجربه همبستگی معنی دار داشت و سبک اجتنابیدارای رابطه معنی داری با روان رنجور خویی و برون گرایی بود. بر اساس نتایج بدست آمده و روابط حاصل شده بین متغیرها، وهمچنین وضعیت روحی و روانی قابل پیش بینی زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی، ضروری است که با انجام مشاوره وتشخیص مشکلات این افراد، آنها را تا حد ممکن درمان و بازپروری کرده و به جامعه بازگرداند.

لینک کمکی