فایل word خودنظم دهي يادگيري: راهکاري موثر در تنظيم انگيزشي، ارتقاء باورهاي خودکارآمدي، ارزشگذاري تکليف و عملکرد تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word خودنظم دهي يادگيري: راهکاري موثر در تنظيم انگيزشي، ارتقاء باورهاي خودکارآمدي، ارزشگذاري تکليف و عملکرد تحصيلي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

انگیزه تحصیلی یکی از پیش نیازهای ضروری موفقیت تحصیلی و نیل به اهداف آموزشی بوده و بر همین اساس راهکارهایایجاد و افزایش آن، نیز یکی از دغدغه های اصلی دست اندرکاران نظام آموزشی کشور می باشد. تحقیق حاضر نیز درراستای کمک به این موضوع و با هدف بررسی روشهای ارتقاء عوامل انگیزش تحصیلی در بین دانش آموزان منطقهخسروشاه انجام یافته است. جامعه تحقیق حاضر کلیه دانش آموزان مدارس منطقه خسروشاه بوده که از این میان 17دانش آموز دختر و 25 دانش آموز پسر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای طبقهای انتخاب گردیدند. تحقیق حاضر بااستفاده از طرح پیش آزمون-پس آزمون و به شکل شبه آزمایشی انجام یافته است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ترکیبیاز پرسشنامه محقق ساخته انگیزه تحصیلی و پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) بدست آمده اند. به این طریق تاثیر برگزاری دوره خودتنظیمی یادگیری در افزایش انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن مورد سنجش قرارگرفته است. یافته های تحقیق نشان داده که از نظر انگیزه تحصیلی و مهارت خودتنظیمی یادگیری، باورهای خودکارآمدی،باورهای ارزش تکلیف و اضطراب امتحان دانش آموزان دختر در سطح بالاتری از پسران قرار داشته و دانش آموزان قویدر سطح بالاتری از دانش آموزان ضعیف قرار دارند. برگزاری دوره 11 جلسه ای راهبردهای انگیزشی یادگیری نیز تاثیرمعنی داری در افزایش انگیزه تحصیلی و مهارت خودتنظیمی یادگیری ، باورهای خودکارآمدی ، باورهای ارزش تکلیفداشته ولی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان تاثیری نداشته است. نتایج این تحقیق ضرورت توجه بیش از پیش بهراهبردهای انگیزشی و فراشناختی در بین دانش آموزان را یادآور می شود.

لینک کمکی