فایل word چگونگي آگاهي والدين کودکان مبتلا به سندروم داون از وجود اختلال فرزندشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word چگونگي آگاهي والدين کودکان مبتلا به سندروم داون از وجود اختلال فرزندشان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاظر با هدف بررسی شیوه و زمان اطلاع والدین از وجود اختلال در والدین کودکان مبتلا به سندروم داونانجام گرفت. بدین منظور پرسشنامه طراحی شده توسط پژوهشگران، در بین نمونه های دردسترس در سراسر استان گلستانتوزیع شد. از 50 پرسشنامه توزیع شده، 46 پرسشنامه به طور کامل به تمام سوالات پاسخ دادند. سپس نتایج این پرسشنامه هابه صورت توصیفی تحلیل شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که 82/61% از طریق پزشک و بیمارستان 8/69% از طریق مهد، مدرسه، مراکز سنجش و 8/69% از طریق دوستان و اطرافیان از داشتن فرزند با سندروم داون خود مطلع گردیدند. بعلاوه 4/35% ازکودکان قبل از تولد، 36/96% روز اول تولد، 34/78% قبل از 6 ماهگی، 14/04% بین 6-24 ماهگی و 10/87% بین 2-6 سالگی تشخیص داده شدند. به عبارتی (89/13%) 41 نفر از این کودکان تا 2 سالگی تشخیص داده شده بودند. درمجموع می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که پزشکان و کارکنان بیمارستان بیشترین افراد آگاهی دهنده بوده و بیشترین سنتشخیص تا 2 سالگی و در این میان اکثریت آنها در بدو تولد تشخیص داده شده اند.

لینک کمکی