فایل word توانايي حل مساله و کيفيت زندگي مادران داراي کودک اتيسم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توانايي حل مساله و کيفيت زندگي مادران داراي کودک اتيسم :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه توانایی حل مساله با کیفیت زندگی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلالطیف اتیسم شهر اصفهان بود.روش: روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه ی آماری پژوهش مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال طیفاتیسم شهر اصفهان بود. برای نمونه گیری از بین سه مرکز اتیسم فعال در شهر اصفهان یک مرکز به صورت در دسترسانتخاب و سپس 150 مادر کودک مبتلا به اختلال طیف اتیسم به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های 12سوالی کیفیت زندگی وار کاسینسکی و کلر (1996) و پرسشنامه 35 سوالی حل مساله هپنر و پیترسون (1988) پاسخدادند. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد توانایی حل مساله با کیفیت زندگی (r=0/696, p> 0/01) رابطه ی معنادار دارد. ابعاد توانایی حل مساله)اعتماد به خود در حل مساله (r=0/56, p> 0/01)، سبک اجتناب نزدیکی به مساله (r=0/241, p> 0/01) و کنترل شخصی (r=3/307, p> 0/01) نیز با کیفیت زندگی رابطه ی معنادار دارد. تجزیه و تحلیل رگرسیون نیز نشان داد کیفیت زندگی توسط اعتماد به خود در حل مساله (p> 0/01)، سبک اجتناب نزدیکی به مساله (p> 0/01) و کنترل شخصی (p> 0/01)پیش بینی می شود و اعتماد به خود در حل مساله قوی ترین پیش بینی کننده ی کیفیت زندگی است.نتیجه گیری: به طور کلی توانایی حل مساله با کیفیت زندگی رابطه داشته و ابعاد توانایی حل مساله (اعتماد به نفسبیشتر در توانایی حل مساله، سبک اجتناب نزدیکی و کنترل شخصی) با کیفیت زندگی مرتبط می باشد.

لینک کمکی