فایل word تفاوت هاي نوجوانان پرورشگاهي و غير پرورشگاهي در ابعاد طرحواره هاي ناسازگار اوليه، سبک هاي اسنادي و سبک هاي دلبستگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تفاوت هاي نوجوانان پرورشگاهي و غير پرورشگاهي در ابعاد طرحواره هاي ناسازگار اوليه، سبک هاي اسنادي و سبک هاي دلبستگي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تفاوت های بین کودکان پرورشگاهی و غیر پرورشگاهی در ابعاد طرحوارهناسازگار، سبک های اسنادی و سبک های دلبستگی می باشد. بر این اساس با استفاده از نمونه ای به حجم58 نفر از پاسخگویان که در دو گروه 29 نفری (پروشگاهی و غیر پرورشگاهی) قرار گرفتند فرضیاتپژوهش با استفاده از آزمون تی تست و نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفتند نتایج نشان داد که کودکان پرورشگاهی در مقایسه با کودکان عادی در ابعادی چون سبک دلبستگی اضطرابی، سبک اسنادیدرونی ، گوش بزنگی و بریدگی و طرد تفاوت معناداری وجود دارد.

لینک کمکی