فایل word تعيين رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و انطباق فرد- سازمان آتش نشانان تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و انطباق فرد- سازمان آتش نشانان تهران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، فایل word تعيين رابطه طرحواره هاي ناسازگار اوليه و انطباق فرد- سازمان آتش نشانان تهران بود. جامعه آماریتحقیق شامل همه آتش نشانان حرفه ای مرد در شهر تهران بودند و با روش پیمایشی و نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند.اطلاعات لازم از نمونه ای با حجم 256 آتش نشان و با بهره گیری از ابزارهای پژوهش (پرسشنامه ی فرم کوتاه طرحواره یانگ1998، و پرسشنامه انطباق فرد- محیط جیمز 2005) گردآوری شده است. داده های جمع آوری شده مورد تحلیل قرار گرفت ویافته های حاصل از فرضیه این پژوهش ، نشان داد که : طرحواره های ناسازگار اولیه می تواند انطباق فرد- سازمان را پیش بینیکنند. بنابراین سطح معناداری های بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری در مورد همه متغیرها بیانگر آن بود که دو متغییرطرحواره های ناسازگار اولیه و انطباق فرد- سازمان معنادار است. بنابراین به منظور کاهش میزان عدم انطباق فرد - سازمان آتشنشانان، باید طرحواره های ناسازگار آنها را مد نظر قرار داد. شناسایی طرحواره های ناسازگار موجب بهبود شرایط شغلی آتشنشانان می شود ، و از طرفی می توان مانع بروز مشکلات مربوط به انطباق فرد - سازمان در کارکنان شد.

لینک کمکی