فایل word تعيين اثربخشي واقعيت درماني به شيوه گروهي بر کيفيت زندگي شرکت کنندگان در همايش ديدن پژوهشگاه کلام زنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين اثربخشي واقعيت درماني به شيوه گروهي بر کيفيت زندگي شرکت کنندگان در همايش ديدن پژوهشگاه کلام زنده :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی شرکت کنندگان همایش دیدنپژوهشگاه کلام زنده انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعهآماری کلیه شرکت کنندگان در همایش دیدن در سال 1394 بودند. به روش نمونه گیری داوطلبانه 30 شرکت کنندهانتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و گواه (n(1)=n(2)=15) جایگزین شدند. کیفیت زندگی همه شرکت کنندگان بوسیله پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996) اندازه گیری شد. مداخلات مبتنی بر واقعیتدرمانی در 9 جلسه گروهی به مدت دو هفته برای آزمودنی های گروه آزمایش اجرا شد و برای آزمودنی های گروهکنترل هیچ برنامه ای اجرا نشد. در پایان مداخلات، دوباره کیفیت زندگی همه شرکت کنندگان اندازه گیری شد (پسآزمون) و با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد که مداخلات مبتنی بر واقعیت درمانیبر ابعاد کیفیت زندگی شرکت کنندگان به طور معناداری تاثیر دارد (p> 0/01). بر اساس نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که واقعیت درمانی روش آموزشی- درمانی مناسبی برای بهبود کیفیت زندگی افراد می باشد.

لینک کمکی