فایل word تعيين اثربخشي نوروفيدبک در کاهش اضطراب و شدت علايم بيماران با سندرم روده تحريک پذير (IBS)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعيين اثربخشي نوروفيدبک در کاهش اضطراب و شدت علايم بيماران با سندرم روده تحريک پذير (IBS) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: سندرم روده تحریک پذیر (IBS)، یک اختلال غیر ساختاری دستگاه گوارش است که عواملروانشناختی ازجمله اضطراب، در تحریک و تشدید علایم آن نقش بسزایی دارند. این پژوهش با هدف تعییناثربخشی نوروفیدبک به عنوان یک تکنیک درمانی روانشناختی، در کاهش اضطراب و شدت علایم بیماران با سندرمروده تحریک پذیر (IBS) انجام شد. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه ی شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور 30 نفر از زنان مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر مراجعه کننده به یک کلینیک فوق تخصصی گوارش به روشنمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) قرار گرفتند.گروه آزمایش به مدت 20 جلسه ی 45 دقیقه ای، 2 روز در هفته، تحت درمان نوروفیدبک قرار گرفت و گروهکنترل در لیست انتظار باقی ماند. هر دو گروه در شرایط پیش آزمون و پس آزمون با پرسشنامه اضطرابصفت - حالت اسپیلبرگر (STAI-Y) و شاخص شدت علایم سندرم روده تحریک پذیر (IBSSI) مورد ارزیابی قرار گرفتند و خط پایه امواج مغزی آنها ثبت گردید. اطلاعات به دست آمده از طریق تحلیل کوواریانس (ANCOVA)، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که نوروفیدبک به طور معناداری منجر به کاهش شدت علایم بیماران با سندرم روده تحریک پذیر شده است (P<0/01). همچنین، نوروفیدبک در کاهش اضطراب حالت (P<0/01) و صفت(P<0/05) و افزایش دامنه امواج مغزی آلفا (p<0/01)، موثر واقع شد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده، نشان می دهند که نوروفیدبک بر بهبود شدت علایم بیماران با سندرم روده تحریک پذیر موثر بوده و روشی مناسب با عوارض جانبی بسیار محدود و تاثیر درمانی بلندمدت برای این بیماران است.

لینک کمکی