فایل word تعالي شخصيت، عامل محافظتي در مقابل استرس شغلي بيمارستاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تعالي شخصيت، عامل محافظتي در مقابل استرس شغلي بيمارستاني :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

مقدمه: تعالی یابی یکی از جنبه های اساسی شخصیت است که به عنوان الگوهای نسبتا پایدار خصایص و رفتارها شناختهمی شود. تعالیشخصیت، یکی از این سازههای جدید در روانشناسی شخصیت است که به عنوان سازمانی پویا از باورها،هیجانات و رفتارهای سازمانیافته براساس ارزشهای دینی، معنوی و اخلاقی تعریف میشود. هدف: هدف پژوهش حاضر،بررسی نقش محافظتی تعالیشخصیت در مقابل استرس شغلی بیمارستانی بود. روش: به این منظورتعداد 91 نفر ازکارکنان درمانی بیمارستان توحید شهرستان جم استان بوشهر با استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. شرکتکنندگان در تحقیق پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی و پرسشنامه تعالی شخصیت را تکمیل نمودند. برای تحلیلداده ها، از رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان دادند ضمن این که رابطه منفی معناداری بین همه ابعادتعالی شخصیت با استرس شغلی بیمارستانی وجود دارد، از بین ابعاد تعالی شخصیت در نمونه تحقیق، اخلاق فردی، رفتارمعنوی و باورهای مذهبی قوی ترین پیش بینی کننده های معکوس برای استرس شغلی بیمارستانی بودند. نتیجه گیری:یافته های تحقیق حاضر چشم انداز جدیدی را بر مفهوم تعالی شخصیت و نقش محافظتی آن در مقابل استرس شغلیگشود. با توجه به این یافته ها، برگزاری کارگاه های آموزش شیوه های تعالی بخشی شخصیت می تواند گامی موثر درجهت ارتقاء سلامت روان و عملکرد پرستاران و سایر کارکنان بیمارستانی باشد.

لینک کمکی