فایل word ترجمه و تطابق فرهنگي پرسشنامه بک نوجوانان (BYI-II)، تاثيرات زباني از ديدگاه روانشناختي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ترجمه و تطابق فرهنگي پرسشنامه بک نوجوانان (BYI-II)، تاثيرات زباني از ديدگاه روانشناختي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه بک نوجوان می باشداین پژوهش به روش توصیفیاز نوع هم بستگی_روان سنجی انجام خواهد شد.روش پژوهش حاضرازنوع روش رابطه ای –ازنوع روانسنجی- است که بهبررسی ویژگیهای آزمون میپردازد. جامعه آماری شامل کلیه افراد نوجوان (14 تا 18 سال) است که تمام ملاک های ورود بهمطالعه راداراهستند. نمونه آماری شامل کلیه نوجوانان 14 تا 18 ساله است،که به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب می-شوند. این نمونه شامل 250 نفرازنوجوانانی است که درشهرتهران زندگی می کنند. 150 نفرنوجوان سالم و 100 نفرنوجوانباتشخیص بالینی،که به منزله بررسی روایی همزمان پرسشنامه بک نوجوان (BYI-II) انتخاب می شوند جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ی نوجوانان 14 تا 18 سال نرمال و غیر نرمال ساکن تهران می باشد که جمعیت غیرنرمال دارای تشخیصاختلالات روانی بر اساس راهنمایی تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM5) هستند، وپرسشنامه توسط آنهاتکمیل می شود. نمونه آماری شامل کلیه نوجوانان 14 تا 18 ساله است که از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب می شوند. این نمونهشامل 250 نفر دانش آموزان شهر تهران است که شامل 150 نمونه نوجوان سالم و 100 نمونه نوجوان با تشخیص بالینی میباشد. از پرسشنامه بک نوجوان (BYI-II) برای سنجش آسیب های اجتماعی و هیجانی کودکان و نوجوانان 14 تا 18 ساله استفاده شده است. تحلیل داده ها شامل دو بخش آمار توصیفی و استنباطی می باشد. نتایج تحلیل نشان داد که پرسشنامه بک نوجوان از همسانی درونی برخوردار است و در جمعیت ایرانی دارای ثبات است و عوامل زیربنایی پرسشنامه در جمعیت ایرات مورد تاییداست و روایی همزمان در جمعیت ایران دارد.

لینک کمکی