فایل word تدوين بسته آموزشي غني سازي زندگي زناشويي براساس رويکرد هيجان مدار و بررسي اثربخشي آن بر بهبود الگوهاي ارتباطي زوجين تازه ازدواج کرده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تدوين بسته آموزشي غني سازي زندگي زناشويي براساس رويکرد هيجان مدار و بررسي اثربخشي آن بر بهبود الگوهاي ارتباطي زوجين تازه ازدواج کرده :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف: هدف از پژوهش حاضر تدوین بسته آموزشی غنی سازی زندگی زناشویی مبتنی بر رویکرد هیجان مدار و بررسی اثربخشیآن بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین تازه ازدواج کرده، بود.روش: روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی و طرح مورد استفاده، طرح پیش آزمون-پس آزمون دو گروهی (کنترل-آزمایش) میباشد. بنابراین با در نظر گرفتن مولفه های اصلی رویکرد هیجان مدار و مطالعه منابع مختلف، بسته آموزشی تدوین شد و بهمنظور بررسی اثربخشی آن بر بهبود الگوهای ارتباطی از بین جامعه آماری زوجهای مراجعه کننده به مراکز مشاوره در شهرگرگان که به منظور نارضایتی و بهبود رابطه زناشویی خود مراجعه کردند، 30 زوج داوطلب به صورت هدفمند انتخاب شده و بهتصادف به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه سه ساعته آموزش گروهی شرکت کرده و گروهکنترل به عنوان فهرست انتظار، هیچ مداخله سازمان یافته ای دریافت نکردند. به منظور سنجش متغیر وابسته از پرسشنامهالگوهای ارتباطی کریستنس و سالاوی (1984) استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیهو تحلیل قرار گرفتند.نتایج: نتایج تحلیل داده ها نشان داد آموزش مبتنی بر رویکرد هیجان مدار در شرکت کنندگان گروه آزمایشی به نسبت گروهکنترل تاثیر بیشتری بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین داشته است (p> 0/01). همچنین آزمون پیگری نشان داد اثر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی براساس رویکرد هیجان مدار ماندگار بوده است و بین میانگین های مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوتمعناداری مشاهده نشد. (p> 0/01). نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نقش و تاثیر آموزش غنی سازی زندگی زناشویی براساس رویکرد هیجان مدار را در بهبود الگوهای ارتباطی زوجین تازه ازدواج کرده، مورد تایید قرار می دهد.

لینک کمکی