فایل word تحليل محتواي کتاب دين و زندگي پايه چهارم ابتدايي ازمنظرتوجه به مولفه هاي تربيت شهروندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل محتواي کتاب دين و زندگي پايه چهارم ابتدايي ازمنظرتوجه به مولفه هاي تربيت شهروندي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب دین وزندگی پایه چهارم ازمنظرتوجه به مولفه های تربیتشهروندی انجام گرفت. بدین منظور مولفه های مسولیت پذیری، مشارکت فعال، قانون مداری، وطندوستی و تفکرانتخاب شد. روش تحقیق توصیفی است که با استفاده از تکنیک تحلیل محتوای آنتروپیشاتون بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت هر یک از شاخصه های مولفه های فرهنگ شهروندی در کتاب دینوزندگی محاسبه و میزان توجه به هریک از مولفه های مهارت شهروندی مشخص گردید در این روش ابتداتعداد کلمه یا تصویری که به مولفه مورد بررسی توجه کرده است مشخص شده و سپس با استفاده از روشآنتروپی شانون ، بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت هر یک از شاخص ها در کتاب دین وزندگی محاسبه شد.نتایج بررسی های انجام شده بر اساس یافته های حاصل از تحلیل محتوا نشان داد. بیشترین ضریب اهمیتمربوط به مشارکت فعال می باشد و کمترین ضریب اهمیت برای مولفه قانون مداری به دست آمد.

لینک کمکی