فایل word تاثيرآموزش مهارت هاي مقابله اي برسازگاري فردي و اجتماعي نوجوانان دختر در اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثيرآموزش مهارت هاي مقابله اي برسازگاري فردي و اجتماعي نوجوانان دختر در اصفهان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، تاثیر آموزش مهارت های مقابله ای بر سازگاری فردی و اجتماعی در دانش آموزان بود.جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر سال هشتم شهرستان اصفهان در سال تحصیلی 95-94 بود. به منظورانتخاب نمونه آماری از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به صورت تصادفی 60 نفر دانش آموز از جامعه آماریانتخاب شد. که به صورت تصادفی 30 نفر در گروه آزمایش و 30 نفر در گروه کنترل قرار داده شدند.ابزار پژوهش پرسشنامه شخییتی کالیفرنیا CTP بود. روش پژوهش، نیعه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. گروه آزمایش، به مدت 8 هفته، هر هفته یک ملسه و به مدت 90 دقیقه تحت آموزش مهارتهای مقابله ای قرار گرفتند در حالی که گروه کنترل، هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند.داده های بدست آمده با استفادهاز روش تصلیل واریان چند متغیری (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داد که آموزش مهارت مقابله ای، بر افزایش سازگاری فردی و اجتماعی موثر بوده است.

لینک کمکی