فایل word تاثير مصاحبه ي انگيزشي بر شاخص توده بدني و عزت نفس کودکان دختر مبتلا به چاقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير مصاحبه ي انگيزشي بر شاخص توده بدني و عزت نفس کودکان دختر مبتلا به چاقي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مقدمه : در راستای ارتقاء سطح سلامت جسمی– روانی کودکان مبتلا به چاقی و جستجوی فنون مداخله ای جدید ومناسب در حیطه ی روان درمانی این گروه از کودکان، پژوهش مذکور با هدف بررسی تاثیر مصاحبه ی انگیزشی بر شاخص-توده بدنی و عزت نفس کودکان دختر مبتلا به چاقی انجام شد. روش: این پژوهش به روش نیمهتجربی همراه با دو گروهآزمایش و کنترل با اجرای پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 3 ماهه انجام شد. نمونه شامل 24 دانش آموز دختر 12-10 ساله مبتلا به چاقی یا اضافه وزن با شاخص توده بدنی بالاتر از 25 در سال تحصیلی 1394 بود که به روش خوشه ای-تصادفی از میان یکی از مدارس دخترانه ناحیه 1 شهر اصفهان انتخاب شد. مادران هر دوگروه، طی 4 جلسه در خصوصاصول تغذیه سالم آموزش دریافت کردند. مداخله ی درمانی مصاحبه ی انگیزشی طی 6 جلسه ی 2 ساعته به شیوه ی گروهیتنها در گروه آزمایش اعمال شد. ابزار این پژوهش اندازه ی شاخص توده ی بدنی، مقیاس عزت نفس روزنبرگ بود. برایتحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس دو راهه با یک عامل اندازه گیری مکرر استفاده شد. یافته ها: مداخله درمانیمصاحبهی انگیزشی بر شاخص توده بدنی و عزتنفس اثر معنیدار داشت (P0/05). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد از مداخله درمانی مصاحبه ی انگیزشی جهت کاهش وزن و افزایش عزت نفس کودکان چاق می توان استفاده نمود.

لینک کمکی