فایل word تاثير قصه هاي قرآني بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير قصه هاي قرآني بر هوش هيجاني و پرخاشگري دانش آموزان ابتدايي ناحيه يک تبريز :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر قصه های قرآنی بر هوش هیجانی و پرخاشگری دانش آموزان ابتدایی انجام گرفت.طرح در چهارچوب روش شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل اجرا گردید. با توجه به طرح تحقیق وجامعه آماری، (شامل کلیه ی دانش آموزان ابتدایی پسر دوره ی دوم ناحیه یک شهر تبریز در سال تحصیلی 95-94). 30دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شده و در دو گروه کنترل (15) و آزمایش (15)به صورت تصادفی جایگزین شدند. در فرآیند گردآوری داده ها از پرسشنامه ی پرخاشگری باس و پری (1992) و پرسشنامهی هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005) و برای مداخله بر روی گروه آزمایش از داستان های قرآنی تعیین شده استفادهگردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS23 و با به کارگیری انحراف استاندارد، میانگین و تحلیل کواریانس مورد توصیف و تحلیل قرار گرفت. یافته ها با استفاده از روش تجزیه و تحلیل آماری کواریانس یک راهه P<0/05، نتایج نشان داد، آموزش قصه های قرآنی بر هوش هیجانی و پرخاشگری دانش آموزان تاثیر دارد و به صورت معنی داری و با توان بالا می توان بیان نمود کهدر اثر آموزش قصه های قرآنی میزان هوش هیجانی افزایش و میزان پرخاشگری در دانش آموزان کاهش می یابد. بر این اساسنتایج پژوهش حاضر نشان می دهد قصه های قرآنی با مضامین آموزنده و تربیتی خود می توانند هوش هیجانی را در دانشآموزان ابتدایی افزایش و پرخاشگری آنها را کاهش دهند. و از نتایج این پژوهش معلمان، مدارس، متخصصان و سایر مراکزتعلیم و تربیت می توانند در جهت کاهش پرخاشگری و افزایش هوش هیجانی دانش آموزان ابتدایی استفاده نمایند. این روشمی تواند به عنوان روشی اصلاحی و تربیتی در مراکز تعلیم و تربیت به کار گرفته شود.

لینک کمکی