فایل word تاثير شعرخواني بر ميزان تاب آوري دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير شعرخواني بر ميزان تاب آوري دانشجويان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با عنوان فایل word تاثير شعرخواني بر ميزان تاب آوري دانشجويان در سال 94-93 انجام شده است. هدف آنبررسی فایل word تاثير شعرخواني بر ميزان تاب آوري دانشجويان بود. این پژوهش نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون- پس آزمون باگروه کنترل صورت گرفت. جامعه ی آماری آن، شامل تمامی دانشجویان رشته ی روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شهرتفرش بود. نمونه ی آماری، 30 نفر که به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمون(15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. درمان به مدت ده جلسه برای گروه آزمون انجام شد و پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون در جلسات پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه اجرا گردید. سپس، داده های پژوهش با استفاده ازروش آماری تحلیل کوواریانس و به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان میدهند که شعرخوانی به شیوه گروهی در سطح معناداری (P> 0/05) در افزایش تاب آوری دانشجویان موثر می باشد.

لینک کمکی