فایل word تاثير سواد اطلاعاتي بر مهارت هاي حرفه اي مديران آموزش و پرورش شهرستان بابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير سواد اطلاعاتي بر مهارت هاي حرفه اي مديران آموزش و پرورش شهرستان بابل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش تاثیر سواد اطلاعاتی بر مهارت های حرفه ای مدیران آموزش و پرورش شهر بابل بوده، روش پژوهشتوصیفی از نوع زمینه یابی مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه مدیران آموزش و پرورش شهربابل در سال تحصیلی 1394-1393 که تعداد آنان 220 نفر بوده است. برای نمونه گیری با توجه به حجم نمونه که از جدول کرجسی و مورگان 136 نفر انتخاب شدند برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شدهاست. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته که شامل 23 سوال 5 گزینه ای استفاده گردید. جهت رواییابزار اساتید و مشاوران فن روایی محتوایی آن راتایید کردند و برای پایایی آزمون از آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفایبدست آمده برابر با 0/86 گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از روش آمار توصیفی (توزیع فراوانی میانگین و انحراف استاندارد و خطای انحراف از میانگین) و آمار استنباطی (آزمون کالموگروف اسمیرنف و t تک متغیره) استفاده شده همچنین از نرم افزار spssاستفاده گردید. یافته ها نشان داد مدیران معتقدند افزایش سواد اطلاعاتی می تواند بر مهارت های ادراکی انسانی و فنی مدیران تاثیر مثبت گذارد.

لینک کمکی