فایل word تاثير رويکرد واقعيتدرماني گروهي بر عزتنفس نوجوانان بدسرپرست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير رويکرد واقعيتدرماني گروهي بر عزتنفس نوجوانان بدسرپرست :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف تعیین تدثیر رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر عزت نفس نوجوانان بدسرپرست شهرستان مبارکه اصفهان اجرا درآمد. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و مرلحه پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری این پژوهش نوجوانان بدسرپرست شهرستان مبارکه اصفهان در سال تحصیلی 95-1394 بود. از میان جامعه آماری تعداد 30 نوجوان به روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه عزت نفس (کوپراسمیت، 1967) بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و استخراج داده های خام تجزیه و تحلیل داده های حاصل از این صورت پژوهش توسط نرم افزار SPSS ویرایش 24 با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل واریانس با طرح ترکیبی (mixed design) صورت گرفت. یافته ها نشان داد آموزش واقعیت درمانی بر عزت نفس نوجوانان بد سرپرست در مراحل پس آزمون و پیگیری تاثیر معنادار داشت (p<0/0001). بدین معنا که واقعیت درمانی توانسته به شکل معنادار میزان عزت نفس نوجوانان بدسرپرست را در مراحل پس آزمون و پیگیری افزایش دهد. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر، می توان از روش واقعیت درمانی در جهت افزایش عزت نفس نوجوانان بدسرپرست بهره برد.

لینک کمکی