فایل word تاثير دوره آموزشي مديريت استرس بر کيفيت زندگي پرستاران بيمارستان بعثت نيروي هوايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير دوره آموزشي مديريت استرس بر کيفيت زندگي پرستاران بيمارستان بعثت نيروي هوايي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

کیفیت زندگی کارکنان، یکی از مهمترین اهداف مدیران سازمانی به خصوص در خصوص پرسنل درمان و پزشکی کشور کهبا سلامت مردم سر و کار دارند، می باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر کیفیتزندگی پرستاران بیمارستان بعثت نیروی هوایی انجام شد. جامعه تحقیق عبارت بود از کلیه پرستاران بیمارستان بعثت نیرویهوایی در سال 1395 که پس از اعلام برگزاری دوره، تعداد 67 نفر از آنان ثبت نام نمودند. نمونه پژوهش از بین آنان بهتعداد 50 نفر که تمایل به شرکت در پژوهش داشتند و با ملاک های ورود به پژوهش همخوانی داشته اند بر اساس نمرهکیفیت زندگی در سنجش اولیه، به روش در دسترس انتخاب گردیده و در ادامه به شیوه تصادفی ساده، به دو گروه آزمایشو کنترل تقسیم شدند. متغیروابسته در این پژوهش عبارت بودند از : کیفیت زندگی که با پرسشنامه کیفیت زندگی سازمانجهانی بهداشت سنجیده شد. متغیر مستقل نیز عبارت بوداز : آموزش مدیریت استرس که در 8 جلسه برای گروه آزمایشارایه گردید. به منظور بررسی فرضیه های پژوهش، از روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره بااستفاده از نرم افزار Spss20 استفاده شد. یافته ها نشان داد آموزش مدیریت استرس بر کیفیت زندگی و مولفه های آن موثر بود. نتایج نشان می دهد به منظور افزایش میزان کیفیت زندگی پرستاران می توان از روم مدیریت استر استفاده نمود و باافزایش میزان این متغیر ها در پرستاران در حفظ و ارتقای سلامت روان آنان کوشید.

لینک کمکی