فایل word تاثير درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش فرسودگي تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه خوارزمي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير درمان کوتاه مدت راه حل محور بر کاهش فرسودگي تحصيلي دانشجويان دختر دانشگاه خوارزمي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

از جمله عواملی که به شکل منفی بر عملکرد تحصیلی اثرگذار بوده و اخیرا مطالعاتی را در مدارس و دانشگاه ها بهخود اختصاص داده است، فرسودگی تحصیلی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر درمان کوتاه مدت راه حل محور برکاهش فرسودگی تحصیلی دانشجویان دختر دانشگاه خوارزمی طراحی و انجام شد. پژوهش حاضر در قالب یک مداخلهشبه آزمایشی به شیوه پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه مطالعه حاضر را کلیه دانشجویان دخترمقطع کارشناسی دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی در نیمه دوم سال 1395 تشکیل می دادند. 40 نفر ازدانشجویان به شیوه در دسترس انتخاب و با جایگزینی تصادفی در گروه های 20 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزارمطالعه پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو، سالانووا و شافلی (2007) بود که قبل و بعد از مداخله توسط دو گروه تکمیلگردید. درمان کوتاه مدت راه حل محور در 6 جلسه 90 دقیقه ای و به شیوه گروهی برای گروه آزمایش ارایه شد، اما گروهکنترل درمانی دریافت نکردند. بعد از اتمام جلسات پس آزمون از هردو گروه بعمل آمد. داده ها توسط آزمون تحلیلکوواریانس در نرم افزار SPSS18 تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره نشان داد که درمان کوتاه مدت راه حل محور باعث کاهش معنادار فرسودگی تحصیلی و مولفه های آن (خستگی تحصیلی، بی علاقگی تحصیلی و ناکارآمدیتحصیلی) در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون شده بود. روان شناسان و مشاوران مدرسه میتوانند از این رویکرد درمشاوره گروهی در مدارس و دانشگاه ها استفاده نمایند.

لینک کمکی