فایل word تاثير چند رسانه اي مبتني بر طراحي چند رسانه اي بر ميزان يادگيري و يادداري درس رياضي دانش آموزان اوتيسمي پايه پنجم ابتدايي شهرستان ساري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير چند رسانه اي مبتني بر طراحي چند رسانه اي بر ميزان يادگيري و يادداري درس رياضي دانش آموزان اوتيسمي پايه پنجم ابتدايي شهرستان ساري :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این مطالعه در صدد است تا با یک طرح تاثیر دو نوع روش تدریس سنتی و چند رسانه ای را در میزان یادگیری درس ریاضی سالپنجم ابتدایی بررسی نماید.بمنظور تحقق اهداف پژوهش دو فرضیه پژوهش طراحی شد:فرضیه اول پژوهشی:بین میزان یادگیری دو موقعیت آزمایشی تفاوت معنی دار است.فرضیه دوم پژوهشی: بین میزان یادداری دو موقعیت آزمایشی تفاوت معنی دار است.به منظور آزمون فرضیات پژوهش 8 نفر از دانش آموزان با اختلال اوتیسمی از شهرستان ساری بعنوان نمونه انتخاب شدندو در قالبدو گروه کنترل و آزمایش گمارش تصادفی شدند؛ در گروه آزمایش به روش یادگیری چند رسانه ای آموزش داده شدو در گروهکنترل به شیوه رایج و متداول تدریس شد. در هر دو گروه یک پیش آزمون یکسان اجرا شدو بعد از آموزش ترمیمی در هردوگروه چهار پس آزمون یادداری و یادگیری لوزی و ذوزنقه اجرا شد.نتایج مطالعه داد که آموزش به شیوه چند رسانه ای برمیزانیادداری و یادگیری دانش آموزان اوتیسمی تاثیر معنی داری داشته است.

لینک کمکی