فایل word تاثير تحريک الکتريکي فراجمجمه اي تک جلسه اي بر عملکرد حرکتي دست غير برتر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير تحريک الکتريکي فراجمجمه اي تک جلسه اي بر عملکرد حرکتي دست غير برتر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

تحرک الکتریکی مستقیم فراجمجمه ای (tDCS) یک روش غیر تهاجمی است که تحریک پذیری نورون های مغز را تغییر می دهد. مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر tDCS بر مهارت های حرکتی دست غیر برتر صورت گرفته است. پژوهش از نوع نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. بدین منظور، تعداد 26 نفر از دانشجویان شهیدمدنی آذربایجان به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله (tDCS) وگروه شم تقسیم گردیدند. گروه مداخله طی یک جلسه، تحت 20 دقیقه تحریک آندی قشر حرکتی غیربرتر با شدت جریان2 میلی آمپر قرار گرفتند؛ اما در گروه شم، دستگاه tDCS پس از 30 ثانیه تحریک، خاموش گردید. قبل و بعد از مداخله الکتریکی، دقت و مهارت حرکتی هر دو دست با آزمون های پوردوپگبورد و V- پیرون ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از روش کوواریانس، تحلیل شدند. نتایج نشان داد که پس از مداخله الکتریکی، عملکرد دست غیربرتر بهبود یافت.با توجه بهنتایج این پژوهش پیشنهاد می شود درمانگران برای افزایش یادگیری و مهارتهای حرکتی و همچنین، بازتوانی بیمارانمبتلا به اختلالات عصبی مانند اختلالات حرکتی یا سکته مغزی از روش تحریک الکتریکی استفاده نمایند.

لینک کمکی