فایل word تاثير بازي هاي شناختي - رفتاري بر منبع کنترل فردي و سلامت اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير بازي هاي شناختي - رفتاري بر منبع کنترل فردي و سلامت اجتماعي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بازیهای شناختی رفتاری بر منبع کنترل فردی و سلامت اجتماعی انجامشد. روش پژوهش حاضر، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون، با گروه آزمایش و گروه کنترلبود. بدین منظور 27 نفر (15 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل) از افراد مراجعه کننده به مرکزمشاوره ارمغان تهران انتخاب شدند. در این مطالعه از پروتکل بازی های شناختی رفتاری،پرسشنامه منبع کنترلفردی راتر و مقیاس سلامت اجتماعی کیز، استفاده شد. یافته ها نشان داد، بازی های شناختی رفتاری بر منبع کنترل فردی و سلامت اجتماعی آزمودنی ها اثربخشی معنادار داشته است (به ترتیب، P=0.001 و P=0.003). هم چنین اثربخشی این روش بر خرده مقیاس های سلامت اجتماعی (پذیرش اجتماعی، درک پذیری اجتماعی و شکوفایی اجتماعی به ترتیب با P=0.009, P=0.005 و P=0.005) و ماندگاری آن ها تایید شد. در حالی که خرده مقیاس مشارکت اجتماعی و یکپارچگی اجتماعی در سطح اثر بخشی اثر تایید نشد اماماندگاری هر دوخرده مقیاس در سطح ماندگاری اثر، تایید شد که به معنای جا افتادن اثر مداخله در طی زمان است.

لینک کمکی