فایل word تاثير بازي درماني بر اضطراب و نااميدي کودکان داراي لکنت زبان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير بازي درماني بر اضطراب و نااميدي کودکان داراي لکنت زبان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

مقدمه و هدف: بازی وسیلهای است که کودکان برای بیان احساسات، برقراری روابط، توصیف تجربه ها، آشکار کردنآرزوها و خودشکوفایی خود از آن استفاده میکنند. از طرف دیگر بازی میتواند نقش درمانی نیز داشته باشد که به یاریکودکان پرمشکل می شتابد تا اینکه بتوانند مسایل خود را به دست خویش و از طریق بازیهای خود حل کنند. از این روهدف اصلی پژوهش حاضر تعیین فایل word تاثير بازي درماني بر اضطراب و نااميدي کودکان داراي لکنت زبان می باشد.روش: پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهررشت که دارای لکنت زبان بوده، در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل می دهند. نمونه تحقیق 30 کودک دارای لکنت بودند که نمره اضطراب و ناامیدی آنها بالا بود و به شیوه تصادفی ساده انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترلجایگزین شدند (هر گروه 15 نفر). سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه و هر جلسه به مدت 90 دقیقه تحت آموزش قرارگرفتند و پس از مداخله هر دو گروه به پرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند. داده های حاصل به روش تحلیل کوواریانسچند متغیری با نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد روش بازی درمانی بر کاهش اضطراب و ناامیدی کودکان دارای لکنت زبان موثر بوده است.نتیجه گیری: با توجه به نتایج باید گفت هماهنگی و همسویی در مدیریت رفتار در کنار بازی درمانی (خانه و مدرسه)توسط والدین و معلمان با هم اثربخشی بیشتری در کاهش شدت علایم مشکلات اضطراب و ناامیدی کودکان دارای لکنتزبان دارد.

لینک کمکی