فایل word تاثير آموزش مهارت حل مساله بر عزت نفس نوجوانان معتاد به اينترنت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير آموزش مهارت حل مساله بر عزت نفس نوجوانان معتاد به اينترنت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف مطالعه حاضر فایل word تاثير آموزش مهارت حل مساله بر عزت نفس نوجوانان معتاد به اينترنت بود. تحقیق حاضر بر اساسمطالعات شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، دانش آموزاندارای اعتیاد اینترنتی دوره متوسطه اول و دوم شهرستان ری در سال 96-95 بودند. حجم نمونه شامل 60 نفر بود که پس از غربالگری و با روش نمونه گیری تصادفی از میان جامعه انتخاب و به دو گروه 36 نفره آزمایش و گواه تقسیم شدند.دانش آموزان با استفاده از پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ مورد آزمون قرار گرفتند. سپس به گروه آزمایش در 10 جلسههر هفته دو جلسه 1/5) ساعته) مهارت حل مساله آموزش داده شده و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. درپایان جلسات آموزش، مجددا از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. نتایج تحلیل کوواریانس بیانگر تفاوت معنادار آموزشمهارت حل مساله در بین گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس آزمون بوده (P<0/01) که نشان می دهد آموزش مهارت حل مساله می تواند به عنوان یک روش اثر بخشی مفید جهت بهبود مشکلات نوجوانان به کار رود.

لینک کمکی