فایل word تاثير آموزش مديريت استرس بر افزايش حمايت اجتماعي بيماران مبتلا به فشار خون بالا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير آموزش مديريت استرس بر افزايش حمايت اجتماعي بيماران مبتلا به فشار خون بالا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف : هدف پژوهش تعیین فایل word تاثير آموزش مديريت استرس بر افزايش حمايت اجتماعي بيماران مبتلا به فشار خون بالابود.روش :پژوهش حاضر، از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون، پسآزمون با گروه گواه و جامعه آماری شامل کلیه بیمارانمبتلا به فشار خون مراجعه کننده به مراکز بهداشت هشتگرد بود. به روش نمونه گیری در دسترس حجم نمونه 51 نفرانتخاب و پس از همتاسازی 16 نفر در گروه آزمایش و 16 نفر در گروه گواه جایگزین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه حمایتاجتماعی ادراک شده زیمت، داهلم، زیمت، و فارلیبود. جلسه مداخله مدیریت استرس در 8 جلسه هفته ای یکبار هر جلسه90 دقیقه بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس تحلیل شد. یافته ها :یافته ها نشان داد آموزش مدیریت استرس برافزایش حمایت اجتماعی ادراک شده در گروه آزمایش شده است (P<0/05). نتیجه گیری : می توان آموزش مدیریت استرس به عنوان روشی موثر برای بهبود حمایت اجتماعی ادراک شده در بیمارن مبتلا به فشار خن بالا سود جست وسلامت روان آنها را ارتقاء بخشید.

لینک کمکی