فایل word تاثير آموزش خانواده درماني هيجان مدار بر بهبود علايم روانشناختي، رضايت زناشويي بيماران قلبي باي پس عروق کرونر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير آموزش خانواده درماني هيجان مدار بر بهبود علايم روانشناختي، رضايت زناشويي بيماران قلبي باي پس عروق کرونر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی خانواده درمانی هیجانمدار بر بهبود علایم روانی و رضایت زناشویی بیماران قلبیعروق کرونر صورت گرفت. نمونه پژوهش حاضر شامل 300 نفر در دوگروه 150 نفره، یک گروه به عنوان گروه آزمایش و یکگروه کنترل بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های DASS-12 و رضایت زناشویی انریج 47 به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد و بعد از آن از آزمون تی مستقل، تی زوجی و کواریانس و نرم افزار SPSS-24 برای تجزیه وتحلیلاستفاده شد. طبق نتایج پژوهش، خانواده درمانی هیجانمدار منجر به بهبود افسردگی واضطراب و استرس و رضایت زناشوییبیماران قلبی شده است با وجود اینکه تغییراتی در گروه کنترل هم اتفاق افتاده اما این تغییرات نسبت به گروه آزمایش کماست. این پژوهش موثر بودن مداخله های روانشناختی را نشان میدهد.

لینک کمکی