فایل word تاثير آموزش پازل بر بهبود اختلال خواندن دانش آموزان اول و دوم ابتدايي نارساخوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير آموزش پازل بر بهبود اختلال خواندن دانش آموزان اول و دوم ابتدايي نارساخوان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

اختلال های یادگیری خاص یکی ازپیچیده ترین اختلال هایی است که به حوزه روانشناسی و آموزش کودکاناستثنایی معرفی شده است.اختلالات یادگیری و به خصوص اختلال در خواندن یکی از مهم ترین دلایل افت تحصیلیدانش آموزان است.این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش پازل در اختلالات خواندن دانش آموزان اول و دوم ابتداییدارای اختلال یادگیری شهرستان یزد پرداخته ایم. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بوده است .جامعه پژوهش شامل تمامکودکان دارای اختلال خواندن اول و دوم ابتدایی شهرستان یزد می باشد . نمونه 32 نفر به صورت تصادفی ساده انتخابشد و در دو گروه 16 نفری گروه آزمابش و گواه جایگزین شد.داده ها از طریق آزمون خواندن نما (1384) به دست آمد.داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس یک راهه (آنکوا) و تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا) مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج نشان دادند نتایج پژوهش که آموزش پازل با توجه به میزان تاثیر یا تفاوت برای خواندن برابر با 0/82 می باشد. بعبارت دیگر 82 درصد از تفاوت های فردی در نمرات خواندن و اختلال نوشتن گروه آزمایش مربوط به تاثیر بازی پازل می باشد. همچنین میزان تاثیر یا تفاوت برای خواندن به ترتیب برابر با 0/213 می باشد. به عبارت دیگر 22 درصد از تفاوت های فردی در نمرات خواندن گروه آزمایش مربوط به تاثیر بازی پازل می باشد (P<0.05).

لینک کمکی