فایل word تاثير آموزش باورهاي هوشي بر نقش واسطه گري کاهش خودناتوان سازي در پيشگيري از سوء مصرف مواد در نوجوانان 16 تا 18 سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تاثير آموزش باورهاي هوشي بر نقش واسطه گري کاهش خودناتوان سازي در پيشگيري از سوء مصرف مواد در نوجوانان 16 تا 18 سال :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف این تحقیق تعیین اثربخشی آموزش باورهای هوشی بر نقش واسطه گری کاهش خودناتوان سازی درپیشگیری از سوء مصرف مواد در نوجوانان پسر منطقه بن رود شهرستان اصفهان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون و جامعه ی آماری پژوهش را نوجوانان 16 تا 18 سال پسر منطقه بن رودشهرستان اصفهان در سال 1396 تشکیل دادند. از این جامعه آماری، 38 نفر به شیوه تصادفی ساده به دو گروهآزمایش و کنترل (هر گروه 19 نفر) گمارده شدند. آموزش باورهای هوشی طی 5 جلسه ارایه گردید. ابزار سنجشپرسشنامه ی خودناتوان سازی (SHS) جونز و رودوالت (1982) بود. داده های حاصل از اجرای پژوهش از طریق تحلیلواریانس چند متغیره و تحلیل کوواریانس یک راهه تحلیل گردید. نتایج نشان داد که آموزش باورهای هوشی بر کاهشخودناتوان سازی کلی و ابعاد خلق منفی و عذر خواهی آن دارای تاثیرات معنی داراست (P> 0/05) که این موجبپیشگیری از سوء مصرف مواد در نوجوانان می شود. نتایج این تحقیق برای دست اندر کاران تعلیم و تربیت، مشاوران ودرمانگران و روان شناسان کاربرد دارد.

لینک کمکی