فایل word پيش بيني ناپايداري ازدواج بر اساس رفتارهاي کنترل گرايانه زن و شوهر و خرسندي زناشويي در زنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word پيش بيني ناپايداري ازدواج بر اساس رفتارهاي کنترل گرايانه زن و شوهر و خرسندي زناشويي در زنان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش پیش بینی ناپایداری ازدواج بر اساس رفتارهای کنترل گرایانه زن و شوهر و خرسندیزناشویی در زنان متقاضی طلاق بود. روش پژوهشی به صورت وصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری شامل 116 نفر اززنان مراجعه کننده به مرکز پیشگیری طلاق بودند که به صورت تمام شماری به پرسشنامه های ناپایداری ازدواج ادوارز(1987)، مقیاس رفتارهای کنترل گرایانه زن و شوهر گراهام – کوان (2005)، مقیاس خرسندی زناشویی ناتان اچ (1973)پاسخ دادند. داده های بدست آمده با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزارSPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش در فرضیات فرعی نشان داد، بین رفتارهای کنترل گرایانه زن و شوهر، کنترل تهدید آمیز و کنترل هیجان آمیز با ناپایداری ازدواج رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، اما بینخرسندی زناشویی با ناپایداری ازدواج رابطه منفی معنی دارد وجود دارد. اما نتیجه رگرسیون چندگانه در فرضیه اصلینشان داد رفتارهای کنترل گرایانه زن و شوهر و خرسندی زناشویی، ناپایداری ازدواج را در زنان متقاضی طلاق پیش بینی می کند.

لینک کمکی